M.S. in EI

EIC Ideation Lab Fellowship 2021 for Fall 2021 Semester

หลักสูตรปริญญาโทสาขา Entertainment Innovation ตามหานักศึกษา ป.โท 25 คน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี และ ครีเอทีฟ เพื่อร่วมกลุ่ม Interdisciplinary เป็นกำลังสำคัญในการสร้าง Entertainment Innovation Lab ไปพร้อมกับอาจารย์และนักวิจัยแนวหน้าของประเทศ!
deadline FOR FALL 2021 SEMESTER
May 31, 2021
Decision Posted
Mid-March 2020
Applicant Reply Deadline
April 22, 2020
Apply To Scholarship

รายละเอียด

โปรแกรม EIC และ CMKL University มอบเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนในหลักสูตร ป.โท สาขา Master of Science in Entertainment Innovation (MSEI)

จำนวน 25 ทุน (เปิดภาคการศึกษาในเดือนกันยายน 2564) แบ่งเป็น 2 ประเภททุนดังนี้:

ทุนประเภทที่ 1

ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 30-50% ตลอดทั้งหลักสูตร
(มูลค่าโดยประมาณ 3 แสน - 5 แสน/ทุน)

ทุนประเภทที่ 2

สนับสนุนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน 100% ตลอดทั้งหลักสูตร
(มูลค่า 1 ล้านบาท/ทุน)

** ทั้งสองประเภททุนไม่มีข้อผูกมัดหลังสำเร็จการศึกษา **

คุณสมบัติ

เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครเข้าร่วมโครงการ และการคัดกรองล่วงหน้า ผู้สมัครจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- จะต้องเป็นคนไทย ถือสัญชาติไทย
- จะต้องสำเร็จหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต ภายในหรือก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2564
- สามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรแบบเต็มเวลา (Full-time) รายละเอียด Admission Requirement (ENG)
- แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางวิชาการและประสบการณ์การวิจัยและพัฒนาที่ผ่านมา
- แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ
- จดหมายหรือเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าโครงการ ที่บ่งบอกถึงประสบการณ์และการทำโปรเจ็คในระหว่างการเรียนในระดับปริญญาบัณฑิต

การคัดเลือก

การคัดเลือกจะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล โดยการตัดสินใจของคณะกรรมการจะถือเป็นที่สิ้นสุด การคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับการประเมินตามเกณฑ์การรับนักศึกษาและเอกสารประกอบ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติมากที่สุด ทั้งนี้จะมีการเรียกสัมภาษณ์ หากกรรมการเห็นควรว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

วันเปิดรับสมัครและกำหนดปิดรับสมัคร

วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564

วันสัมภาษณ์

17-21 มิถุนายน 2564

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

24 มิถุนายน 2564

ApplY NOW

สมัครเลยวันนี้! EIC Ideation Lab Fellowship 2021 เริ่มคลาสตอน Fall 2021

หลักสูตรปริญญาโทสาขา Entertainment Innovation ตามหานักศึกษา ป.โท 25 คน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี และ ครีเอทีฟ เพื่อร่วมกลุ่ม Interdisciplinary เป็นกำลังสำคัญในการสร้าง Entertainment Innovation Lab ไปพร้อมกับอาจารย์และนักวิจัยแนวหน้าของประเทศ!

Apply To Scholarship